TAISYKLĖS

Juridinės sąlygos

Slidinėjimo trasų  „Aukštagirė” naudojimo sutarties sąlygos

1.Bendros sąlygos:

1.1. Šios Slidinėjimo trasos naudojimo sutarties sąlygos nusako trasos ir prie jos esančios teritorijos taikymo ir naudojimo tvarką (toliau – „Trasa”), o taip pat jos naudotojo teises ir pareigas. Į Trasą įeina teritorija, apimanti nusileidimo zoną ir keltuvus (žiūrėti schemą), kurie specialiai skirti naudoti nusileidimui kalnų slidėmis arba snieglente.
1.2. Teisinius Trasos naudotojo (toliau – „Naudotojas”) ir savininkų (toliau „Savininkas”) santykius nusako ši sutartis. Ši Sutartis sudaroma tuo momentu, kai asmuo nuperka keltuvo ir Trasos naudojimo Bilietą arba kitaip teisėtai įgyja Savininko leidimą arba patvirtinimą naudotis trasa (toliau tekste – „Bilietas”).
1.3. Savininkas suteikia leidimą Naudotojui naudotis Trasa tik pagal šios Sutarties sąlygas.
1.4. Trasa gali naudotis tik tie asmenys, kurie įsigijo galiojantį Bilietą, trasos kasose iš trasos personalo. Asmenys, negavę Savininko leidimo naudotis Trasa, arba kurie neturi galiojančio Bilieto, neturi teisės naudotis Trasa.
1.5. Šioje Sutartyje nustatytos Naudotojo pareigos ir Savininko teisės yra privalomos ir liečia tuos asmenis, kurie faktiškai naudojasi Trasa be Bilieto arba su negaliojančiu Bilietu arba prieš Bilieto įsigijimą arba ir užsibaigus jo terminui. Naudojimasis pripažįstamas tuo, kad asmuo susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir pripažino jas privalomomis.
1.6. Teisę naudotis Trasa turi fizinis asmuo, ne mažiau bent 12 metų amžiaus. Nepilnamečiai iki 12 metų amžiaus gali naudoti Trasą tik tiesioginėje pilnamečių asmenų priežiūroje.
1.7. Trasoje draudžiama turėti šunų ir kitų gyvūnų, nežiūrint to, ar jie su pasaitu ir antsnukiu.

2. Sutarties veikimo terminas:

2.1. Nuo to momento, kai fizinis asmuo įsigijo Bilietą, jis laikomas „Naudotoju” šios Sutarties suvokimu ir jam yra privaloma ši Sutartis ir jos  įsipareigojimai.
2.2. Naudotojas turi teisę naudotis Trasa tik šios Sutarties veikimo metu.
2.3. Sutarties terminas pasibaigia, o kartu su juo ir teisė naudotis Trasas, jeigu užsibaigia Biliete nurodytas laikas .
2.4. Sutarties terminas pasibaigia ir kartu  teisė naudotis Trasa, jeigu anuliuojamas asmens Bilietas dėl šios Sutarties sąlygų nesilaikymo.

3. Inventorius:

3.1. Ši Sutartis suteikia teisę Naudotojui naudotis Trasa nusileidimui nuo kalno kalnų slidinėjimo slidėmis arba snieglente, kurie turi specialius tvirtinimus tam skirtose vietose (toliau „Inventorius”)
3.2. Trasoje leidžiama naudoti tiktai techniškai tvarkingą Inventorių, siekiant išvengti rizikos jam sulūžus Naudotojui susižeisti arba sužeisti kitus Naudotojus. Naudotojas turi įsitikinti savo Inventoriaus technine būkle. Jeigu Naudotojui kyla abejonių arba nėra informacijos apie Inventoriaus techninę būklę, jis privalo kreiptis konsultacijos į Trasos specialistus Inventoriaus nuomos punkte.
3.3. Šios Sutarties sąlygos privalomos visiems Naudotojams, nepriklausomai nuo to, ar jie naudoja savo Inventorių ar išsinuomotą iš Savininko arba trečiųjų asmenų.
3.4. Trasoje draudžiama naudoti rogutes, plėveles, distancines slides ir pan., o taip pat ir kitą netinkamą inventorių, išskyrus tą, kuris minėtas 3.1 p.

4. Naudotojo sąlygos:

4.1. Naudotojas turi teisę naudoti nusileidimui kalnų slidėmis arba snieglente tiktai tą kalno šlaito dalį, kuri yra saugi ir supratingu nuotoliu nuo keltuvo arba yra atitinkamai sužymėta ir/arba atribota nuo keltuvo kelio (toliau – „Trasos nuvažiavimo zona”). Keltuvo keliu laikoma sąlyginė linija, kuria naudotojai pakyla šlaitu, naudodami keltuvą.
4.2. Naudotojams draudžiama naudotis Trasa alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų poveikyje.
4.3. Naudotojas turi teisę Trasoje naudoti tik tokį Inventorių, kuris yra techniškai tvarkingas. Naudotojas prieš kiekvieną nusileidimą privalo įsitikinti, kad Inventorius yra techniškai tvarkingas.
4.4. Naudotojui draudžiama vaikščioti pėsčiomis po nusileidimo zoną ir keltuvo veikimo zonoje. Tais atvejais, kai Naudotojas priverstas vaikščioti pėsčiomis po Trasos nusileidimo zoną, norėdamas paimti nukritusį inventoriaus daiktą (pavyzdžiui, slidę, kuri nuslydo Trasa jam apvirtus) arba siekdamas pagelbėti esant nelaimingam atsitikimui, Naudotojas privalo judėti kaip galima maksimaliai netrukdydamas kitiems Naudotojams.
4.5. Naudotojui draudžiama nepagrįstai stovėti arba sėdėti Trasos nusileidimo zonoje arba keltuvo kelyje su techniškai tvarkingu Inventoriumi. Pagrįstumu galima laikyti kritimą, inventoriaus defektą, pagalbą nukentėjusiam, pagalbą kitam apvirtusiam Naudotojui. Sustojus būtina stengtis kaip galima greičiau atlaisvinti Trasos nusileidimo zoną.
4.6. Naudotojas prisiima visišką atsakomybę už savo sveikatą, gyvybę Trasoje ir yra atsakingas už tai, kad pasirinktas važiavimo greitis ir manevrai neviršytų jo meistriškumo ir negrėstų kitų Trasos Naudotojų saugumui.
4.7. Naudotojas atsisako nuo bet kurių reikalavimo teisių ir apsiima nekelti nei turtinių, nei kitokio pobūdžio pretenzijų ir reikalavimų Savininkui dėl Trasoje gautų kūno sužeidimų, žalos arba nuostolių (traumų, inventoriaus, transporto priemonių sugadinimo ir pan.), jeigu tai įvyko dėl šių sąlygų pažeidimo arba nesilaikymo rezultate.
4.9. Trasos dalimi, vadinama „Sniego parku” galima naudotis asmenims, kurie turi įgūdžių ir kurių įgūdžiai atitinka tramplinų ir figūrų sudėtingumo laipsnį. Slidininkai gali naudotis Sniego parku tiktai su šalmais ant galvos ir ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Personalas turi teisę bet kuriam Naudotojui uždrausti naudotis Snieglenčių parku, jeigu jo sugebėjimai arba nusileidimo būdas pavojingas jam pačiam arba kitiems lankytojams.

5. Nusileidimo sąlygos:

5.1. Naudotojas, pageidaujantis pradėti važiuoti, privalo atkreipti dėmesį į Trasą, siekdamas įsitikinti, kad pradėjęs važiuoti jis nesukelia grėsmės sau ir kitiems Slidininkams.
5.2. Prieš pradėdamas kiekvieną nusileidimą, Naudotojas privalo įvertinti Trasos sniego dangos kokybę ir būklę, o taip pat kitų asmenų buvimą nusileidimo zonoje, siekiant įvykdyti saugų nusileidimą.
5.3. Naudotojas gali pradėti nusileidimą tik po to, kai įsitikino Trasos atitikimu saugiam nusileidimui. Naudotojui draudžiama naudotis Trasa, jeigu sniego kokybė arba būklė netinkama nusileidimui ir tokiu atveju, jeigu veikia keltuvas.
5.4. Naudotojas gali aplenkti kitą Naudotoją iš dešinės, ir iš kairės pusės tik su sąlyga, kad Naudotojui, kurį aplenkia, paliekamas pakankamai didelis Trasos plotis manevrų vykdymui.
5.5. Naudotojas privalo laikytis distancijos su priekyje važiuojančiais asmenimis ir vengti susidūrimo su priekyje važiuojančiais asmenimis. Naudotojas, važiuojantis iš viršaus, yra atsakingas už susidūrimą su žemiau esančiu arba priekyje važiuojančiu asmeniu ir už šio susidūrimo sukeltas pasekmes.
5.6. Blogai apžvelgiamose Trasos vietose Naudotojui leidžiama judėti tokiu greičiu, kad būtų įmanoma išvengti susidūrimo, nepriklausomai nuo susidariusios situacijos.
5.7. Naudotojui draudžiama kirsti sąlyginę liniją, kuri atskiria keltuvo kelią nuo Trasos nusileidimo zonos.
5.8. Naudotojas privalo suteikti pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju nukentėjusiam asmeniui. Apie bet kurį nelaimingą atsitikimą nedelsiant būtina pranešti Trasos personalui ir dalyvauti teikiant pagalbą, jeigu tokia būtina.

6.0 Keltuvo naudojimo sąlygos:

6.1. Prieš pasikėlimą:
6.1.1. Naudotojas prie keltuvo privalo laikytis eilės tvarkos.
6.1.2. Prisikabinti prie keltuvo ir atsikabinti nuo keltuvo galima tik tam numatytose vietose. Atsikabinimas pasikėlimo metu leidžiamas tik specialiu Trasos personalo raginimu. Vienu keltuvo kabliu/laikikliu („Tablečių” tipo keltuvuose) gali pasikelti tiktai vienas Naudotojas. Kabliu /Inkaru („T-bar” tipo keltuose) gali pasikelti ne daugiau kaip du Naudotojai.
6.1.3. Naudotojas, neturintis naudojimosi  keltuvu patirties, privalo apie tai informuoti Trasos personalą prie keltuvo, kad  galėtų pagelbėti.
6.1.4. Naudotojas privalo išsirinkti kaip galima daugiau prigulusią ir atitinkančią aprangą, kišenės ir sąsaga turi būti užsegtos, kad keltuvo sudėtinės dalys, skirtos Naudotojo pakėlimui į kalno viršūnę– kablys, laikiklis, inkaras (toliau tekste – „Laikiklis/Inkaras”), neužkibtų už jų.6.2. pradedant pasikėlimą:6.2.1. Naudotojas (slidininkas) privalo nusiimti lazdų diržus ir lazdas laikyti rankoje, iškištoje iš keltuvo. Jeigu kylate su snieglente, iškelkite vieną koją iš snieglentės tvirtinimo.
6.2.2. Naudotojas privalo atsistoti tiesiogiai šalia keltuvo, bet ne arčiau kaip 0,5 m nuo jo troso vertikalios linijos, kad Naudotojo neliestų pro šalį slystantys keltuvo Laikikliai /Inkarai. Jeigu pro šalį slystantis Laikiklis/Inkaras dėl šios priežasties sugadino Naudotojos aprangą, Savininkas nuostolių neatlygina.
6.2.3. Naudotojas privalo sugriebti laisva ranka Laikiklį/Inkarą, prisitraukdamas judėjimo kryptimi. Kai judėjimas pradėtas, „Multilifto” tipo keltuvo laikiklį uždėkite už nugaros juosmens vietos aukštyje. „T-bar” tipo keltuvų laikiklį /inkarą už nugaros po klubų linija, „Tablečių” tipo keltuvo laikiklis /inkaras įstatomas tarp kojų.6.3. Pasikėlimo metu:6.3.1. Naudotojas privalo nukreipti slides arba snieglentę pasikėlimo kelio kryptimi.
6.3.2. Pasikeliant su keltuvu važiuojama tiesiai, be pasisukimų ir vingiuojančių judesių ir atsižvelgiant į pakėlimo kelią. Kritimo atveju kaip galima greičiau atlaisvinamas keltuvo kelias.
6.3.3. Naudotojui draudžiama atleisti Laikiklį/Inkarą tiesiogiai prieš keltuvo atramas.6.4. Užbaigiant pasikėlimą:6.4.1. Prieš nuimant kablį Naudotojas privalo įsitikinti, ar Laikiklis /Inkaras neužsikabino už rūbų arba Inventoriaus, siekiant išvengti Naudotojo traumos (kūno sužeidimų), o taip pat, kad nebūtų sugadinta Naudotojo apranga ir Inventorius.
6.4.2. Naudotojas privalo nusilenkti nuo Laikiklio/Inkaro tiktai tuomet, kai slidės jau yra ant horizontalaus paviršiaus.
6.4.3. Naudotojas nedelsiant privalo atlaisvinti aikštelę artimiausio šlaito kryptimi, kad kitas keltuvo Naudotojas nesukeltų traumos atleistu Laikikliu /Inkaru.
6.4.4. Atsikabinant nuo keltuvo, Naudotojui draudžiama traukti Laikiklį/Inkarą į šoną, arba vykdyti kitus veiksmus, kurie sukeltų keltuvo troso nutrūkimą arba sugadinimą.
6.4.5. Tuo atveju, jeigu keltuvas kelia grėsmę kokiam Trasos naudotojui, Naudotojas privalo išjungti keltuvą, nuspausdamas “STOP” mygtuką.

7. Naudotojo atsakomybė:

7.1. Naudotojas atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos jis padarė tretiesiems asmenims arba Savininkui, naudodamasis Trasa.
7.2. Jeigu Naudotojas nesilaiko šios Sutarties reikalavimų, Trasos personalas turi teisę anuliuoti jo Bilietą ir uždrausti naudotis Trasa.
7.3. Naudotojas atsakingas už žalą ir nuostolius, atsiradusius tretiesiems asmenims ir Savininkui dėl keltuvo naudojimo taisyklių nesilaikymo.
7.4. Bilieto pametimo atveju Naudotojas neturi teisės jį atnaujinti.
7.5. Jeigu Bilieto veikimo laikas prasidėjo naudotojas neturi teisės reikalauti Bilieto apkeitimo į pinigus, jei daugiau netenkina Trasos dangos būklė, oro arba bet kokios kitos aplinkybės.

8. Savininko atsakomybė:

8.1. Savininkas neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus ir nuostolius, atsiradusius pažeidus šios Sutarties sąlygas.
8.2. Savininkas neprisiima atsakomybės už inventoriaus, transporto priemonių, kitų asmenų turto sugadinimą, vagystes.
8.3. Savininkas neprivalo atsakyti už žalą arba nuostolius, kurie padaryti dėl neteisingo keltuvo naudojimo arba saugumo taisyklių nesilaikymo.

9. Ypatingos sąlygos:

9.1. Savininkas turi teisę nesuteikti asmeniui galimybės naudotis Trasa, jeigu asmuo neturi Bilieto arba užsibaigė jo veikimas, taip pat anuliavimo atveju. Savininkas turi teisę vykdyti veiksmus šių asmenų pašalinimui iš Trasos.
9.2. Šia Sutartimi Naudotojas ir asmuo, kurį liečia ši Sutartis, leidžia Savininkui arba jo įgaliotam trečiajam Asmeniui vykdyti savo asmeninių duomenų rinkimą, fiksavimą pagal šios Sutarties sąlygas.
Savininkas gali vykdyti Naudotojo ir asmenų, kuriuos liečia ši Sutartis, asmeninių duomenų (fotografijos, vaizdo ir kitų garso ir vizualios informacijos įrašų pavidalu) fiksavimą ir apdorojimą, jeigu asmuo naudojosi Trasa be Savininko sutikimo arba neatsižvelgdamas į Savininko draudimą, naudojo suklastotą Bilietą, o taip pat atvejais, jeigu šiam asmeniui Savininkas arba jo įgalioti asmenys anuliavo Bilietą dėl grubių šios Sutarties sąlygų pažeidimų. Savininkas turi teisę rinkti, registruoti, įvesti, laikyti informaciją apie asmenį teksto, garso ir vizualinių duomenų laikikliuose, tvarkyti, perdaryti, naudoti, transliuoti, ištrinti, apdoroti ir perduoti informaciją kitiems slidinėjimo trasų savininkams.